Follow by Email / Suivez nous par Email.-

samedi 8 août 2020

#Haiti-Viol : Le Curé de Ranquitte refuse de répondre à l'invitation d'un Juge d’instruction.-

1/ Contrairement aux instructions du Vatican exigeant aux Prêtres de collaborer avec la Justice, le Père Charluis Pierre, Curé de la Paroisse de Ranquitte, a déclaré qu’il ne répondra pas à l’invitation du Juge d’instruction de la Grande Rivière du Nord, Me Louicius Brenord, dans le cadre d’une enquête pour viol. #LeReCit

2/ La déclaration fut faite le dimanche 2 aout, en présence de la victime qui assistait à la messe. En plus du refus de baptiser l’enfant résultant du viol perpétré par son Vicaire Eugener Bruno, le Curé transforme ses homélies en séances d’intimidation et torture psychologique.

3/ Ces prêtres arrogants n’ont aucun respect pour les juges qu’ils considèrent comme des gens inférieurs qui n’ont aucun droit de les inviter, encore moins les convoquer.
Si Pape François cherche à améliorer l’image de l’Eglise face aux abus sexuels, c’est sans l’Eglise d’Haiti.

vendredi 31 juillet 2020

#Haiti — Tout tan leta pa deside retounen ak wòl lidè li tap jwe nan sektè stratejik ekonomi an pou kreye travay ak espwa, se tan nap pedi. Sektè prive sa pa ka asire lidechip ekonomik…se dezespwa.- #LeReCit


#Haiti — Tout tan leta pa deside retounen ak wòl lidè li tap jwe nan sektè stratejik ekonomi an pou kreye travay ak espwa, se tan nap pedi. Sektè prive sa pa ka asire lidechip ekonomik…se dezespwa.- #LeReCit

[ Denye eksperyans ak Santral Varreux yo demontre sa. Pagen okenn devlopman. Sogener ki se gwoup prive pa modernize pwodiksyon elektrisite a, li pa konstri lòt santral ekolojik ki mache ak dlo oubyen van, oubyen idwojèn likid, yo jis chita ap mete gaz nan delco,  epi pwofite rantre nan yon sektè ki pèmet yo jwenn gaz nan men leta, prete lajan leta, touche pil milyon leta chak mwa, finanse deblozay politik pou gen plis enflyans, elatriye. Yo menm fè yon magazin kap vann delco. ]

By Cyrus Sibert

Jaden bannann Jovenel Moise la te senbolize Lidèchip leta Haiti nan kreye gwo envestisman nan yon seri sektè kle ki kapab bay travay epi jwe wòl lidè pou devlope sektè agrikilti.

Absans politik lidèchip leta sa kreye dezespwa lakay jenn yo. Paske pouvwa prezidan Préval la te plis chita sou afebli antrepriz Leta, privatize yo, vann yo pou ti monnen bay zanmi li boujwa salòp, yon seri sektè kle nan ekonomi an pedi boustè ki te egziste nan kòmansman lane 80 yo.

Eksperyans peyia fè ak rekomandasyon privatizasyon FMI depi 1986 lakòz dezespwa. Anpil jenn chita ap joure Prezidan, Palmantè ak moun kap sipòte yo. Men vrè pwoblèm yo se paske yo pa wè okenn espwa. Nou konprann yo!

Lè leta aysyen lage tout antrepriz li bay yon sektè prive ki gen yon banm boujwa salòp san vizyon, moun sa yo pa devlope antrepriz sa yo vre ni sektè yo ladan yo. Depi komansman ane 80 yo, nou konstate se fèmen boujwa sa yo fèmen izin leta vann yo pou yo ka fè enpòtasyon achte revann. 

Denye eksperyans ak Santral Varreux yo demontre sa. Pagen okenn devlopman. Sogener ki se gwoup prive pa modernize pwodiksyon elektrisite a, li pa konstri lòt santral ekolojik ki mache ak dlo oubyen van, oubyen idwojèn likid, yo jis pwofite rantre nan yon sektè ki pèmet yo jwenn gaz nan men leta, prete lajan leta, touche pil milyon leta chak mwa, finanse deblozay politik pou gen plis enflyans, elatriye.

Peyia sot viv menm eksperyans sa nan privatize Pò yo. Olye yo sèvi a devlope ekonomi, se kontrebann dwòg ak zam chak senmen, APN pèdi lajan paske li abandone dwa pou pran kob epi bay moun nan prive sa yo yon bann lajan..elatriye.

Menm nan konpayi sekirite prive nou wè se pwoblèm pirèd... yon bann nèg ak zam fristre. Paske lontan, yon anplwaye sekirite nan yon bwat leta tegen yon djòb stab, pansyon, li marye ladan, elve pitit li ladan. Jodia w gen yon bann konpayi ke leta ap bay kontra san li pa verifye kondisyon travay yo. Se ede moun san konsyans eksplwate jenn gason.

An konklizyon, nou ka di boujwa salòp yo pagen lide ni vizyon pou leta aysyen chita ap remèt yo antrepriz leta. Yo pap devlope yo pou kreye opòtinite pou jenn yo. Se plis pwofite de yo pou ranfòse enflyans yo epi konpòte tankou kolon, imilye moun fè kòwipsyon.

Leta aysyen dwe swiv model Koree du Sud, ki itilize yon sistem mix kote leta, lame peyia ak sektè prive mete tèt ansanm pou devlope sektè ki stratejik nan ekonomi a. Chinwa yo fè menm bagay la. Leta mete tout fòs li louvri yon sektè kle pou devlopman, apre sa li kapab kite prive jere’l a yon seri pousantaj. Men antrepriz la ap gen yon misyon nasyonal kote lap okipe yon plas stratejik nan devlopman peyia.

Se konsa mwen te wè AGRITRANS pandan kanpay la. Mwen te panse plizyè gwo antepriz konsa kap kreye travay epi jwe yon wòl stratejik, kreye espwa. Reyalite jere pouvwa ak tout difikilte ekonomi plis politik, chanje bagay yo.

Gen yon jenn ki piblye yon video kote li gen yon tòj avoka sou li epi lap joure prezidan Jovenel paske li pa wè sa pou’l fè pou’l fè. Li klè ke Prezidan Jovenel paka reskonsab tout pwoblèm nan peyia. Dayè lap goumen ap boujwa salòp yo pou’l korije yon seri dezòd. Men nou pa dwe sous-estime jan de ti reyaksyon sa yo. Se gwo dezespwa!

Se yon ti reyaksyon konsa nan peyi Tunizi kite lakòz anpil gouvènman tonbe nan peyi arab yo.
Lè moun nan yon peyi ap dezespere, dirijan yo dwe pran sa o serye. Nou paka inyore evènman sa yo epi sèlman di “Se travay nap travay!”. Paske moun sa yo pa entegre nan aktivite peyia e yo pagen okenn espwa.

Nan san sa, pandan leta pa respekte prinsip antrepriz prive nan ekonomi peyia, dwe gen yon strateji pou devlope sektè ki ka kreye travay.

Mwen renmen pale de batiman nan lanmè, se yon sektè ki kreye anpil opòtinite pou jenn. Lòt egzanp : Laposte. Yon reflexyon kapab gade koman Laposte Haiti te ka devlope sèvis tankou Amazon.
Fè delivre bagay moun achte. Sa kapab kreye kek djòb nan peyia.

Gen yon zanmi ki di’m Prezidan Jovenel panse li ka rezoud tout bagay nan achte materyèl. Mwen dakò ke prezidan an bezwen achte materyel, men mwen zanmi an gen rezon. Dwe gen yon vizyon global deyè desizyon sa yo.

Sou pwen sa nou envite prezidan Jovenel gade egzanp Koree du Sud oubyen Chine. Paske pou soti nan mizè, povrete ak labou, Leta peyi sa yo te devlope yon seri sektè. 
Fè konpetisyon, bay yon gwoup jenn ki genn bon pwojè finansman se byen. Men leta dwe asire entegrasyon majorite moun ki paka fè bel pwojè yo, moun ki mwen entèlijan epi ki bezwen viv, ki bezwen espwa.

Moun sa yo, lontan te gen WELCH pou ede yo entegre nan ekonomi an, te gen HASCO, te gen APN, nou pa di se menm antrepriz sa yo ki pou tounen, men an fonksyon de pwoblèm aktyèl yo, leta dwe jwe wòl lidè. Boujwa salòp yo pap fè sa pou pèp la. Se lajan fasil yap chache pou al mete nan bank aletranje.

Pou’m fini, map pran egazanp sou fanmi mwen. Papa’m se pastè Advantiste. Pastè Advantiste pa touche gwo lajan. Kòlèt legliz la pa pou yo se pou « La mission » ki peye yo. Kidonk, nou pat abitye ak gwo lajan. Men, akadreman lamisyon bay nan san solidarite, edikasyon, yon espas kiltirel ki pèmet w gen aksè ak liv, konesans, ti sèvis asirans ak lopital si w malad, prestij nan komin kote w afekte yo, pèmet w evolye.

Se egzakteman bagay sa yo jenès la bezwen. Yon seri de enstitisyon, antrepriz ki kap kontribye a devlopman peyia, men ki bay yo espas pou planifye lavi yo. Yo ka prete, yo ka marye, yo ka konstri yon fanmi, yo ka planifye vakans, elatriye, fè pwojè pou pitit yo.

Lè, akoz de koudeta plis debakman solda meriken an 1994 bagay yo te difisil pou mwen man pòtoprens, mwen te pran desizyon retounen kay papa’m ki pastè Okap. Paske, mwen konnen, menm si pagen lajan, enstitisyon “La Mission” kote lap travay la kreye yon kad ki pèmet mwen reziste jiskaske mwen ka dekole. Pagen milyon nan legliz la, men li bay w yon culture ki pèmet w viv ak yon ideyal elve. Li ede w rete nan yon nivo entelektyèl klas mwayèn san w pa tonbe pi ba.

Ti egzanp pèsonel sa se pou fè mesaj la pase pi fasil. Depi laj 6 an papa’m ap banm liv pou’m li,  apre sa pou’m vin eksplike’l sa mwen li a. Lè mwen sot legliz li fè’m fè rezime sa yo preche. Konsa li verifye tou si mwen te sou sa, si mwen tap dormi, oubyen si mwen te al flannen.
Samedi aprè-midi li fè’m li Bib ak ekòl sabbat. Mwen aprann li nan 2 liv sa yo. 

Premye livre “Géopolitique” mwen li rele “Qui dominera le monde” de Pierre Lanarès. Lè sa mwen te gen 9 an, papa’m te pastè Moles Saint Nicolas 1981. Mwen pa kwè li tap touche 2000 goud pa mwa, men “La mission” te permèt li achte yon bann liv ke li peye jan li kapab.

Kidonk, menm san lajan nou te gen yon ti bibliotèk lakay nou. Sa rete yon abitid pou mwen ki bann avantaj sou yon bann nèg kap fè politik san arguman e san lekti. Lè konsa yo oblije joure. E depi mwen piti, papa’m aprann mwen pa okipe moun kap joure. Konsatre’m sou agiman yo. Se sèl agiman kontrè ki yon menas pou sa wap di a. “Mo sal pa patisite nan okenn deba serye.”

Mwen gen 49 lane. Mwen pa janm sispann li. Imajine’w kantite liv mwen li nan lavi’m. Sa se yon gwo kapital “immaterial” ke mwen akimile gras a enstitisyon ke fanmi mwen evolye ladan. 

Tout bagay sa yo posib paske papa’m te gen chans fè pati yon bon institution. Se egzakteman sa jenès la bezwen. Sepa pil kòb pou depanse pasi pale. Se yon seri enstitisyon syantifik, pwodiksyon, sèvis ki kapab kreye yon plan karyè pou yo epi pèmet yo evolye.
Nou bezwen enstitisyon nan “domaine scientifique”. Devlope tout domaine scientifik, pwodiksyon ak sèvis yon fason pou kreye espas pou jenn yo.

Sispann bay tèt nou manti ! Boujwa salòp yo se selman achte revann. Yo pap devlope anyen ki gen riske epi ki ka kreye travay. Leta dwe jwe wòl lidè pou lanse sektè sa yo. Se li sèl kap ka fè sa. Klas dominant peyi d’#Haiti gen yon “culture crackers” ki gen orijin nan tan koloni. Se yon “sous-culture” celtique ke yo twouve kay anpil ti blan kite vini nan koloni yo.

Kilti sa fè yo djòlè, pale anpil, frape lestomak, pandan yo pa vo anyen vre, yo pa konn anyen, e yo parese. Se plis chita ranse betize pran plezi, jwi. Lè w byen gade “sous-culture crackers” sa nan klas mwayèn nan tou. Sa se yon lòt sijè ke map fè rechèch sou li. 
Nou paka lage espwa pèp la sou kont moun sa yo.

Si nou fè sa, kantite moun ki dezespere yo pral ogmante chak jou jiskaske yon revolte jeneral eklate. Lè sa okenn enstitisyon ak zam pap ka retabli lòd.

Sa se yon konsèy!!!

Cyrus Sibert, 
#LeReCit @reseaucitadelle  
WhatsApp: +509 3686 9669
reseaucitadelle@yahoo.fr  
30 juillet 2020

dimanche 19 juillet 2020

Preuve à l’appui, Michel Présumé dément les “accusations mensongères” du FJKL.-

[ En Haiti, chaque Parti politique a son organisation dite de Droits humains, dans le but d’assassiner le caractère de ses concurrents. FJK est la chapelle "Droits humains” de Me Samuel Madistin, l’ancien candidat à la Présidence du MOPOD, regroupement radical anti-TET KALE, anti-Martelly donc anti-Jovenel Moise. Un conflit d’intérêt  ouvert qu’on peut facilement qualifier de corruption. ]


(Lisez la note officielle)
NOTE DE PROTESTATION OFFICIELLE ET PRECISIONS DE MICHEL PRESUME SUITE AUX DECLARATIONS MENSONGÈRES DE FJKL DE MARIE YOLENE GILLES SUIVIES D’UN LYNCHAGE MEDIATIQUE.
17 juillet 2020

Je soussigné Michel Présumé, dénonce publiquement les manœuvres malhonnêtes de groupes puissants visant à ternir mon image, souiller ma réputation et mon parcours impeccables de citoyen honnête au service de la chose publique. Cette campagne de diffamation est visiblement orchestrée par ce petit groupe qui pensent que leurs intérêts hégémoniques et la mainmise sur le secteur électrique sont menacés par le fait de ma nomination comme Directeur Général de l’EdH. Il agit sous le couvert d’une façade de fondation mais qui en fait est née d’un subterfuge visant à cacher, sous cette nouvelle dénomination, les mêmes visages qui baignent depuis des décennies dans une corruption mercantile et une servilité sans pareille qui vont à l’encontre des intérêts supérieurs de l’État Haïtien.

M’étant immédiatement attelé avec ardeur à remplir la mission de sortir l’Electricité d’Haïti de sa situation léthargique et de la libérer de toute influence pour doter le pays des infrastructures électriques afin de rendre l’accès à l’électricité une réalité en Haïti, de faire en sorte que l’EdH ne soit plus un poids insupportable pour le Trésor Public ; je crois important de devoir rectifier pour l’opinion public, pour la vérité et pour l’histoire certains propos dénaturés à souhait rapportés par Mme. Marie Yoleine Gille de la « Fondation Jé Kléré » (FJK).

Il faut tout d’abord situer les déclarations de Marie Yolene Gille qui intitule sa diatribe ainsi :« Un présumé dilapidateur des Fonds PetroCaribe nommé Directeur Général de l’Électricité d’État d’Haïti, la FJKL dénonce une nomination scandaleuse. » En utilisant le terme « présumé » qui par définition signifie :« supposé », donc non encore prouvé. Ce subterfuge permet avantageusement à Marie Yoleine Gille de se protéger contre toute attaque en diffamation en tentant d’induire l’opinion publique en erreur. Ce soi-disant rapport en question qui semble être son fer de lance est en fait un ramassis de données rassemblées et déformées et qui n’ont pas été le résultat d’enquêtes, au sens légal, et qui non plus n’ont jamais fait l’objet d’une adoption formelle ou d’une validation par le parlement haïtien. C’est un véritable trac. Haïti est le seul pays où n’importe qui peut prendre la liberté de ternir l’image d’honnêtes citoyens. L’éthique n’est pas une vertu malheureusement.

Plus particulièrement six cas de manipulations avérées et d’erreurs factuelles flagrantes sont relevés, d’après les mêmes documents consultés et sur lesquels la CSCCA a travaillé. Ces points en particulier méritent d’être éclaircis et dénoncés :

1. Le « Projet d’appui à la PNH : construction du local du Corps d’Intervention de Maintien d’Ordre (CIMO »).
Ce contrat, quoique signé avant mon passage comme Secrétaire d’État au Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, a été approuvé par la Cour Supérieure des Comptes, sous l’égide de la loi d’urgence du 15 avril 2010 et conforment à l’arrêté du 5 novembre 2012 décrétant État d’urgence sur toute l’étendue du territoire national.
Toute la documentation concernant ce projet montre qu’il y a eu un contrat suivi d’un avenant qui ont été signés pour la somme de US$ 5,168,531.52 et que les travaux ont coûté US$ 5,137,737.95. Donc il n’y a en réalité rien à justifier car les règles de comptabilité publique semblent avoir été respectés. De plus, les auditeurs de la Cour doivent savoir qu’un contrat peut avoir des sources de financement différentes. Et, ils le savent car plus loin, à la page 247 de leur rapport ils ont constaté que : « des paiements de l’ordre de US$2,584,139.87 ont été effectués à partir des fonds de syndication ». Le projet a simplement été finance par deux sources différentes, d’après moi.
Le responsable des Bâtiments publics ne gérait pas les fonds de ce projet, il n’était pas non plus ordonnateur. A l’UCLBP nous avons suivi le projet jusqu’à sa finition et inauguration.

2. Pour le Projet de construction de cinq (5) centres sportifs (Ouanaminthe, Gonaïves, Mirebalais, Cayes et Jacmel), l’ordonnateur n’était pas l’UCLBP. Le responsable de bâtiments publics n’avait pour responsabilités que celle d’assurer la supervision. Les cinq (5) projets ont été achevés et leur inauguration était couverte par la presse parlée écrite et télévisée. 
Les bandes doivent exister.
Les contrats pour les centres sportifs ont été signés le 12 septembre 2011 bien avant la création de cette entité déconcentrée de la Primature qu’est l’UCLBP.

3. Le Projet d’intervention dans le quartier de Jalousie à Pétion-ville.
Je n’ai rien à voir avec ce marché et je mets la FJK et madame Gille en défi de prouver que j’avais travaillé sur ce projet.

4. La Construction d’abris pour besoins d’intervention d’urgence au niveau des départements.
Encore une erreur grossière de la FJK qui dans son empressement de m’attaquer n’a même pas pris le temps de lire le rapport. La CSCCA a corrigé son erreur à la page 194 paragraphe 302 du son rapport officiel #2 du 3 juin 2019 qui dit ceci: “ De plus, un montant de US$ 3,807,733.74 a été désaffecté par la résolution du 15 avril 2015. Le projet a donc été révisé à la baisse à hauteur de US$ 1,592,266.26.”. Une fois encore, le rôle du département des bâtiments publics était de suivre ces projets mais non pas d’engager les fonds.

5. La Rénovation urbaine de Maïssade.
D’après le Tableau 2.14.17 de la page 300 du rapport officiel #2 du 3 juin 2019
corrigeant le rapport du 31 mai 2019 utilisé par FJK, le montant total décaissé et payé à la firme représente 98% du montant du contrat. Les décaissements ne sont pas en dépassement par rapport au contrat donc il n’y a rien à justifier. Encore une autre tentative malhonnête de manipuler l’opinion publique.

6. Le Projet de réaménagement de Carrefour des ruisseaux.
L’administration pour laquelle j’ai travaillé a trouvé Ici un contrat signé, en septembre
2011, bien avant mon passage comme Secrétaire d’État au MPCE. D’après les informations disponibles, les requêtes de décaissements transmises au MEF, pièces à l’appui, accusent un montant total de US$ 2, 034,084.41 pour un contrat de US$ 2,036,239.18. donc le budget du projet n’a pas été dépassé par le MPCE comme le prétend madame Gille. Lors même que cela aurait été le cas, je ne pouvais pas en être responsable.

7. En tant que Secrétaire d’Etat à la Planification et plus tard Secrétaire d’Etat à l’Energie, je n’avais pas la gestion de fonds publics ni celle des contrats signés bien avant mon arrivée. Elle dépendait (la gestion des projets du MPCE) de structure technique spécialisée et autonome. Donc, en un mot, je n’ai pas été ordonnateur des fonds publics.

En final, j’aimerais noter qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et cette attaque ciblée de Madame Gille qui n’a pas voulu prendre le temps de vérifier les faits dont elle m’affuble confirme le complot ourdi par des groupes qui n’ont pas le courage d’agir a visage découvert. Ils utilisent FJK pour détourner l’attention du public du vrai problème. Je dénonce donc encore une fois cette pratique de cette organisation. Le public vous voit madame Gille, la nation vous questionnera et vous demandera des comptes tôt ou tard. Pour ma part je renouvelle au public et au peuple haïtien ma détermination de continuer à servir mon pays. Je termine en me réservant le droit de poursuivre les auteurs, co-auteurs et complices de cette campagne mafieuse de diffamation.